Realitná kancelária, ktorá je tu len pre Vás...

Obchodné podmienky

Povinnosti sprostredkovateľa:


l.   Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem o kúpu nehnuteľnosti. Za tým  účelom  je povinný zverejniť                                            ponuku nehnuteľnosti v inzertných novinách, médiách. Výber inzertných médií je plne v právomoci sprostredkovateľa.

2.  Sprostredkovateľ zabezpečí a uhradí tieto výdavky spojené s nasledovnými úkonmi:

 • vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľné na právne úkony
 • vyhotovenie katastrálnej mapy, ak je potrebná
 • vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy
 • vyhotovenie písomného návrhu kúpnej zmluvy
 • vyhotovenie písomného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • úhrada základného správneho poplatku (66,00 Eur) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Do doby, kým nedôjde k realizácii predmetu zmluvy z rôznych dôvodov, si bude sprostredkovateľ tieto listinné doklady                                                 zabezpečovať zo svojich vlastných databáz a registrov.


Povinnosti záujemcu:

 1. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre                                           uzatvorenie kúpnej zmluvy, alebo skutočností, ktoré sú rozhodné pre plnenie iných povinností, ktoré sprostredkovateľovi vyplývajú z tejto dohody.
 2. Záujemca je povinný sprístupniť nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku nehnuteľnosti.
 3. Záujemca je povinný umožniť prístup do nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene sprostredkovateľa (ďalej len „maklér“) a umožniť im                                   vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o nehnuteľnosti.
 4. Záujemca podpisom tejto  dohody  vyjadruje  svoj  súhlas na použitie všeobecných údajov o nehnuteľnosti a fotodokumentácie nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačových médiách, internete a pod. 
 5. Záujemca je povinný zaplatiť sprostredkovateľovi províziu za sprostredkovanie obchodu dohodnutú v sprostredkovateľskej zmluve.
 6. V prípade, že sa záujemca a sprostredkovateľ  dohodli na výhradnom zastúpení, počas ktorého záujemca nebude vyvíjať úsilie za účelom  predaja nehnuteľnosti a uzatvárať žiadne dohody v súvislosti s predmetom tejto zmluvy bez vedomia sprostredkovateľa.
 7. V prípade, že záujemca poruší bod 6. čl. V. tejto zmluvy, sprostredkovateľ si bude nárokovať províziu vo    výške 3% z hodnoty predanej                                       nehnuteľnosti, čím bude predmet zmluvy naplnený a zmluvný vzťah oboch strán ukončený.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na celú dobu trvania zmluvného vzťahu.